1

درباره آزمایشگاه دکتر شریفی؟

جواب آنلاین آزمایش

متن درباره ما دکتر شریفی متن درباره ما دکتر شریفی متن درباره ما دکتر شریفی متن درباره ما دکتر شریفی متن درباره ما دکتر شریفی متن درباره ما دکتر شریفی متن درباره ما دکتر شریفی متن درباره ما دکتر شریفی

دغدغه های آزمایشگاه

دغدغه های

آزمایشگاه

آزمایشگاه دکتر شریفی یکی از راه های بازریابیشون بازاریابی به صورت حضوری است و نیازشون یک سیستمی بود که بتونن بازاریاب ها رو به طور دقیق مدیدریت بکنن که هر بازریاب کارش رو انجام داده یا نه

راه حل بی وب

راه حل

بی وب

پیشنهاد ما یک سیستم لوکیشن بیس بود که با ثبت هر بازریابی که انجام میشه در لحظه و به طور خودکار لوکیشن هم به همراه اون ثبت بشه که مدیریت بتونه موقعیت ثبت هر بازاریابی که انجام میشه رو متوجه و از صحت اون مطمئن بشه

نتیجه کار

نتیجه

کار

با طراحی یک اپلیکیشن ساده و قدرتمند برای بازاریاب ها باعث شدیم بتونن بهتر بازاریاب های خودشون رو مدیریت بکنن تا از بروز مشکل و خطا در ثبت جلوگیری بشه!

سایت های مشابه